Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2019

lukan
10:28
0388 b62d 390
Reposted fromnajlepsza najlepsza
lukan
10:27
9353 85c5 390
Reposted fromanheros anheros vianikotyna nikotyna
lukan
10:24
0964 2233 390
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viabadblood badblood
lukan
10:13
0501 6873 390
Reposted fromoll oll viabadblood badblood
lukan
10:13
8007 6d56 390
trainspotting.
Reposted fromPoranny Poranny viabadblood badblood
lukan
10:12
5862 6b75 390
Reposted fromnyaako nyaako viabadblood badblood
lukan
10:11
1769 d6f0 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viabadblood badblood
lukan
10:10
Reposted fromregcord regcord viaOhSnap OhSnap

January 15 2019

lukan
21:44
0275 a4b0 390
Reposted fromwishnia wishnia viaHypothermia Hypothermia
lukan
21:44
4224 3757 390
Reposted fromMatalisman Matalisman viaHypothermia Hypothermia
lukan
21:43
4739 1648 390
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw vianikotyna nikotyna
lukan
21:37
0356 3d73 390
Reposted fromTamahl Tamahl viapwg pwg
lukan
21:36
0380 1969 390
Reposted fromfungi fungi
07:58
3282 a318 390

fan-troll:

way ahead of ya

Reposted fromdoge doge viainzynier inzynier
lukan
07:58
0301 da7d
Reposted fromnajlepsza najlepsza viainzynier inzynier
lukan
07:57
0287 85f6 390
Reality Bites
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
lukan
07:57
0213 d468 390
The Apartment.
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
lukan
07:57
0211 7ad8 390
Masculin Feminin
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
lukan
07:55
0219 b238 390
Reposted fromPoranny Poranny viatishka tishka
lukan
07:33

Nie rozumiesz.
Boisz się.
Boisz się mnie.
Boisz się być pokochaną. Tak, tego też się boisz. Widzę to.
I nie rozumiesz.
ja nie jestem otwartym człowiekiem. W kontekście bycia otwartym na wszystkich.
Na Ciebie się otworzyłem. Automatycznie. (!)
Do tego stopnia
że sam widzę jakie to niezdrowe.
— D
Reposted fromagatiszka agatiszka viajunior13 junior13
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl