Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2019

lukan
17:06
8645 19de 390
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805 viapwg pwg
lukan
16:59
Reposted fromjezu jezu viaspecific-humor specific-humor
lukan
16:58
9385 f245 390
Reposted fromsheismysin sheismysin viatomash tomash
lukan
16:50
9819 17b1 390
Reposted frompwg pwg
lukan
16:50
Reposted fromFlau Flau viatomash tomash
lukan
16:48
Reposted fromFlau Flau viatomash tomash
16:46

September 17 2019

lukan
21:37
Przychodzi w życiu taki czas, kiedy oddalasz się od dramatów i osób, które je tworzą. Otaczasz się ludźmi, z którymi się śmiejesz. Zapominasz złe rzeczy i koncentrujesz się na tych dobrych. Kochasz ludzi, którzy dobrze Cię traktują. Życie jest krótkie, przeżyj je szczęśliwie. Upadki są częścią życia, a podnoszenie się to w istocie samo życie. Żyć to prezent, zaś być szczęśliwym to Twój wybór.
— znalezione
lukan
21:36
0506 9db7 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viastiopa46 stiopa46
lukan
21:33
5556 cf64 390
BONSAI#1
Reposted fromMorocco Morocco viastiopa46 stiopa46
lukan
21:28
8736 87e6 390
Reposted fromdatfeel datfeel viatriadwarrior triadwarrior
lukan
21:27
Reposted fromFlau Flau viatriadwarrior triadwarrior
lukan
15:37
Reposted fromFlau Flau viatriadwarrior triadwarrior
lukan
15:35
Reposted fromFlau Flau viatriadwarrior triadwarrior
lukan
15:07
0655 b4cd
Reposted fromfungi fungi
lukan
15:06
Reposted fromgruetze gruetze viatomash tomash

September 16 2019

lukan
22:22
Reposted fromzelbekon zelbekon viaspecific-humor specific-humor
lukan
22:18
4117 e086 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatomash tomash
lukan
22:18
8661 918d 390
Reposted fromteijakool teijakool viatomash tomash
lukan
22:15
2432 5d00 390
Reposted fromdatfeel datfeel viatomash tomash
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl